Taastuvenergia toetus

Taastuvenergia toetusi makstakse elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest. Elektrituruseaduse §59 alusel jagatakse taastuvenergia toetusi toetamaks taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu, energiasektori efektiivsemaks muutmist ja sisemaist varustuskindlust. Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering.

Taastuvenergia toetuse saamiseks tuleb pöörduda Eleringi poole ja esitada nõutud andmed, mille põhjal toetus välja makstakse.

taastuvenergia toetus

Toetuse saajaks registreerumine

Esmalt saatke e-postiaadressile resupport@elering.ee oma võrgulepingu ja liitumislepingu koopia. Seejärel väljastab Elering lepingutest saadud info alusel Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja. Kinnituskirjal olevat kinnituse kehtivuse alguse kuupäeva loetakse elektrituruseaduse alusel tootmise alustamise kuupäevaks, millest alates Teil on õigus saada taastuvenergia toetust kuni toetuse kehtivusaja lõppemiseni (hetkel kehtivale seadusele tuginedes 12 aasta jooksul).

Saatke võrguettevõtjalt saadud kinnituskiri (NB! Mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga) e-postiaadressile resupport@elering.ee.

Sellega olete registreeritud toetuse saajaks ning võite hakata taotlema toetust.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetust võib taotleda Andmelao vahendusel või e-posti teel saadetava avalduse abil. Siinkohal tutvustame Andmelao vahendusel taotlemist, kuna see on lihtsam ja kiirem.

Logige sisse Andmelattu, valige soovitud toetuse periood, täitke nõutavad lisaväljad (nt pangakonto nr) ja esitage taotlus. Toetuse taotlemise perioodiks on vaikimisi märgitud eelnev kalendrikuu, aga soovi korral on Teil võimalik taotlus esitada ka pikema perioodi osas, st et ka tagantjärele on võimalik toetust taotleda.

Käibemaksukohustuslased peavad taotlusele lisaks esitama oma ettevõtte blanketil vastava arve, kuna Andmelaos arvutatakse toetuse summa ilma käibemaksuta.

 

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elekterienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Kui soovite taotlust esitada iga kuu, siis tuleks taotlus esitada kuu viiendaks kuupäevaks ja toetus makstakse sellisel juhul välja 21-ks kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.


Küsimuste korral palun kirjutage projekt@energogen.ee või helistage +372 5303 7734.

Edukat taotlemist!