Garantii ja kindlustus

Meie koostööpartneriteks on vaid tootjad, kellel on pikaajaline kogemus ja tunnustatud garantiitingimused.

Meie pakutavatele päikesepaneelidele kehtib toote garantii 10-20 aastat, mis tähendab, et selle aja jooksul on tootja kohustatud remonti vajava või katkise päikesepaneeli välja vahetama. Garantii katab päikesepaneeli parandamise või defektse toote asendamise. Päikesepaneelide garantii ei kehti vigastustele või häiretele töös, mis on põhjustatud toote lõhkumisest või valest kasutamisest.

Kõik päikesepaneelide tootjad annavad ka tootlikkusele garantii, millega garanteeritakse, mis ulatuses võib päikesepaneelide tootlikkus aastatega väheneda. Tavapäraselt garanteeritakse, et 25 aasta pärast toodavad päikesepaneelid vähemalt 80-85% ulatuses. Garantiitingimused võivad erineda tootjate vahel, täpse info leiab iga toote andmelehelt.

Inverteritele kehtib garantii viis kuni kümme aastat. Tavaliselt pakuvad tootjad võimalust ka garantiiaega pikendada, nii on võimalik seadme soetamisel juurde osta ka garantiiaega.

 

Meie Saksa koostööpartneri Renusoli kinnitusvahenditele kehtib samuti tootjapoolne garantii 10 aastat. Süsteemiga kaasnevatele tarvikutele (kaablid, lülitid, lisakonstruktsioonid) ja paigaldusele kehtib garantii kaks aastat.

Suvekodus, kuhu on rajatud taastuvenergiasüsteem on oluline mõelda ka turvalisusele ja vandalismi ohule. Kindlustusseltsid aitavad kindlaks määrata Teie kindlustusvajaduse ja üheskoos leitakse sobivaim kindlustuskaitse lahendus. Kui Teie kodu on juba kindlustatud, siis tasuks kindlustusmaakleriga nõu pidada, kas paigaldatud seadmed kuuluvad varem sõlmitud kindlustuskaitse alla näiteks tulekahju vm õnnetusjuhtumi korral.

Energogen OÜ garantiitingimused

 

Tootjagarantii

 

Hõlmab tootja poolt määratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja toimimisvigu. Tootjagarantii piirdub riist- ja tarkvara jõudlusomaduste ja seisukorra taastamisega, mis originaalseadmel enne defekti olid. Tootjagarantii ei kata seadmete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Seadmete garantiiperioodid ja teenustasemed võivad olla erinevad ja on täpsemalt ära toodud Lepingus. Soovitame tutvuda Tootele kehtivate garantiitingimustega tootja kodulehel juba enne Toote ostu, et veenduda nende sobivuses Teie vajadustega.

Tootja tasub remondi teostamise ja vajaliku materjali või varuosaga seotud kulud. Seadme transpordi kulud tootja hoolduskeskusse ja tagasi jäävad Tellija (ostja) kanda ja vastutusele, välja arvatud juhul, kui Tellija ja Töövõtja (Energogen OÜ) vahel on sõlmitud tugiteenuse leping.

Tootjagarantii alla ei kuulu:

 • ebaolulised vead või kõrvalekalded seadme omadustes, mis on seadme väärtuse ja sihipärase kasutamise jaoks tähtsusetud: Toote puhastamine; väljaõpe ja koolitus; paroolide taastamine; akude mahtuvuse vähenemine;
 • defektide diagnoosimist ja kõrvaldamist, mis on põhjustatud seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest või kohtlemisest kliendi või kolmanda isiku poolt.
 • mehaanilised vigastused, niiskusest, tolmust, võõrkehadest jms. põhjustatud defektid; seadmesse paigaldatud mitteoriginaal lisakomponentide poolt põhjustatud häired või defektid;
 • vääramatust jõust (pikselöök, üleujutus vms.), määrdumisest või ebatavalistest ümbrusmõjudest nagu üle- ja alapinge, magnetväljad jms põhjustatud defektid.

 

Õigus tootjagarantiile kaotab kehtivuse kui:

 • tootjagarantii aeg lõpeb;
 • on rikutud või puuduvad seadme või selle osa garantiikleebised või seadme identifitseerimist võimaldavad kleebised;
 • seadet on teenindanud, remontinud või muutnud selleks tootja poolt mitte volitatud isik välja arvatud juhul, kui defekt ei ole põhjustatud nende sündmuste poolt ega ole nende tagajärg.

Garantiikohustuse sisu

Garantiikohustuse tekke eelduseks on Toote nõuetekohane paigaldus ja õige kasutamine.

 1. Toote mittetöötava Osa või tehasedefekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte (Töövõtja) kompetentsi.
 2. Kulud, mis seonduvad mittetöötava Osa väljaselgitamisega, transpordiga ning Toote/Osa välja vahetamisega ei ole hõlmatud garantiikohustusega ning kuuluvad Tellija poolt hüvitamisele vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale.
 3. Garantiijuhtumi lahendamise eelduseks on korrektselt täidetud reklamatsioonileht.
 4. Töövõtja ei vastuta Tellija ega kolmandate isikute ees mistahes kaudsete kahjude eest (nt tootlikkuse vähenemine, elektrikulu tõus)
 5. Garantiikohustuse puhul asendab Töövõtja mitte ­töötava Osa mõistliku aja jooksul;
 6. Juhul, kui Töövõtja ja/või eksperdi teostatava ülevaatuse käigus ilmneb, et Toode ei ole defektne või Toote korrapärast kasutamist takistavad vead paigaldusel või häälestamisel (kui seda ei ole teinud Töövõtja), koostab Töövõtja ülevaatusakti, kus fikseeritakse ülevaatustulemused ning Töövõtjapoolsed ettekirjutised. Tellija kohustub tasuma kõikide Toote üle vaatamisega seotud kulude eest Töövõtjale, vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvele ning täitma Töövõtjapoolsed ettekirjutused enda kulul lühima võimaliku aja jooksul.
 7. Töövõtja võib taganeda garantiikohustuse täitmisest sõltuvalt ülevaatuse käigus tehtud ettekirjutuste tõsidusest ajutiselt, kuni Töövõtja poolsete ettekirjutuste täitmiseni Tellija poolt, või jäädavalt.
 8. Kõik väljavahetatud Tooted või Tooteosad on Töövõtja omand ja kuuluvad tagastamisele Töövõtjale.

Garantiitööde hinnad

Kulud, mis seonduvad paigaldatud seadme mittetöötava osa või defekti välja selgitamisega, transpordiga ning toote või selle osa välja vahetamisega, ei ole hõlmatud garantiikohustusega ning kuuluvad kliendi poolt hüvitamisele vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale.

 1. Transport objektile ja tagsi 0,3 eurot/ 1km + k.m.
 2. Tehniku tund 30 eurot + k.m.