Päikesepaneelide ja akupanga toetus 2024

https://www.kredex.ee/et/majaduueks

Päikesepaneelide ja akupanga toetus 2024 avaneb 23. aprill 2024. Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil aitab KredEx omanikel nende elamu energiatõhusust parandada. Toetuse eesmärk on väikeelamute terviklik rekonstrueerimine, energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.
Päikeseelektrijaama ja akude paigaldamise plaani korral soovitab Energogen OÜ omanikel varakult tellida päikesejaama projekt ning küsida elektrivõrgu haldajalt liitumispakkumine.

PÄIKESEPANEELID, AKUD JA ELEKTRI BÖRSIHINNA JÄLGIMINE

Aastaringselt suuresti kõikuva elektrihinna vastu aitavad päikesepaneelid akuga koos elektri börsihinna jälgimisega.

Süsteem teeb automaatselt vastavalt Sinu elektritarbimisele, päikesepaneelide tootmisvõimsusele ning elektri börsihinnale valikud, millal on kõige kasulikum elektrit salvestada, müüa või osta.

Näiteks:

  • laeb akut võrgust hetkel, kui elektri turuhind on madal;
  • piirab energia tootmist vastavalt tarbimisele elektri negatiivse hinna korral;
  • täidab aku tormihoiatuste alusel 100%, et olla valmis elektrikatkestusteks.

Viimase aasta jooksul enamus Energogeni eratellijaid on akulahenduse kasuks otsustanud.  

Kõrge elektri hind

Viimase seitsme aasta jooksul on elektri hind teinud suure hüppe kõrgemale. 2017 aastal maksis elektri kWh keskmiselt 3 senti, 2022 aastal tõusis rekordilisele 19 senti/kWh ning eelmisel aastal 10.9 senti/kWh.  

Kuid tänane (05.01.2024) elektrihind lööb rekordi. Keskmine ööpäeva hind on 89 senti ning päeva tippudel ligi 2 eurot/kWh. Lihtsustades – kui 1,5 kW võimsusega veekeedukann töötab ühe tunni, siis see läheb maksma umbes 3 eurot!

Akulahendus või akud + päikesepaneelid vähendavad elektriarveid ja annavad meile elektrit ka voolukatkestuse korral!

Talvekuudel on päikest vähe ning paneele katab üldiselt lumi, kuid akusid saab laadida automaatse börsijälgimise abil soodsama elektrihinna ajal ning tarbida kallima hinna perioodil.

ETTEVÕTJA VARUSTUSKINDLUSE TOETUS

24.08.2023

EAS toetab energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamist.

Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Toetuse suurus: kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõtetele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõtetele.

Omafinantseering: 50-80%

Kelle jaoks on mõeldud?

  • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
  • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
  • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

Mille jaoks toetust saab?

Vaata lähemalt: https://eas.ee/grants/varustuskindlus/#

päikesepaneelid katusele
päikesepaneelid katusele

Mikroinverterid

Mikroinverterid on väikesed inverterid, mis on ette nähtud ühe päikesepaneeli või mitme paneeli väljundiks. Mikroinverterid töötavad sarnaselt tavapäraste stringinverteritega ja pakuvad neid samu olulisi võimalusi. Mikroinverter paigaldatakse tavaliselt otse päikesepaneelide alla, liitetes korraga ühe kuni nelja päikesepaneeli võimsuse.

Mikroinverteri kasutamise eelised:

– Puude, hoonete või muude katusekonstruktsioonide põhjustatud varjude minimiseerimine. Mikroinverter sobib hästi katusele, millel on mitmeid eri suunas tasapindu ja kus saab olema erineva tootlusega pindu tulenevalt erinevatest kaldenurkadest ja paigutussuunast lõuna ilmakaare suhtes
– Mustus, sealhulgas tolm, lumi või lindude väljaheide
– Üksiku päikesepaneeli defektist tingitud probleemid
– Temperatuuri kõikumised erinevatel kellaaegadel
– Vananenud paneelid, mille jõudlus on halvenenud
– Halb paneelide kinnitus või keerukad katuse paigutused
– Väiksemad katused ainult piiratud arvu paneelidega
– Päikesepaneelide moodulite ja kaubamärkide vaheline ebakõla väljundi ja jõudluse osas aja jooksul

Mikroinverter võimaldab teil jälgida ja optimeerida iga üksikut paneeli, genereerides maksimaalse võimsuse.. Mittetoimiv päikesepaneel ei mõjuta teisi ümbritsevaid paneele. Kuna iga päikesepaneel töötab võrgus iseseisvalt, siis toodab päikesejaam tervikuna 5% rohkem võimsust kui stringinverteri puhul. Kui arvesse võtta varjutamist, võib see kasu olla märkimisväärne, kusjuures tootjad väidavad üldiselt vähemalt 5% paremat toodangut ja mõnel juhul kuni 25% paremat toodangut.

Päikesepaneelide võimsus võrreldes inverteri võimsusega ei tohiks olla rohkem kui 1,35 korda. See suurem võimsus aitab suurendada teie inverteri kuluefektiivsust, pakkuda ühtlast võimsust ja maksimeerida jõudlust.

Huvi korral võib veelgi juurde lugeda Hoymiles kodulehelt.

Päikesepaneelid Eesti Lennuakadeemiale

Meil on hea meel teatada, et Eesti Lennuakadeemia usaldas päikeseelektrijaama ehitustöödel Energogeni. Andsime 50 kW võimsusega päikesepargi kliendile üle.

Foto: Oskar Saarepera

PÄIKESEELEKTRIJAAM KUI INVESTEERING

Täna, kus riikide keskpan­kade väga suurest raha­trükist tulenevalt on inf­latsioon tõusutrendis ja see omakorda kergitab elekt­rihinda, otsivad paljud võima­lusi, kuidas vähendada elekt­rikulusid ja kaitsta oma raha hinnatõusu eest. Hea võimalus on investeerida päikeseelektri­jaamadesse.

Taastuvenergia lahendusi pakkuva ettevõtte Energoge­ni juhatuse liige Priit Kärner kinnitas, et oma päikesejaama investeerimine aitab neid kahte probleemi hõlpsas­ti koos lahendada. Päikesejaam on alternatiivne in­vesteering teenida passiivset tulu, mis on riskivaba, loob energiasõltumatust ja aitab vähendada ökoloogilist jala­jälge. Et pensionieas ei peaks suuri elektriarveid maksma, tasub päikeseelektrijaama in­vesteerida juba täna.

«Päikeseelektrijaam kui in­vesteering sobib kõigile, kelle majapidamine tarbib elektrit. Kui pensionikeskuse andme­tel on EPI üldindeksi 15 aasta keskmine tootlus 3,1 protsenti (2006–2020), siis päikeseelekt­rijaama tootlus eramaja pu­hul jääb hinnanguliselt seits­me kuni kümne protsendi va­hele. Keskmise suurusega era­mu päikesejaam hoiab aastas kokku hinnanguliselt 600–800 eurot elektriarvetelt. Tasuvusaeg sõltub elektri bör­sihinnast ja enda päikeseener­gia tarbimisest. Mida rohkem päikeseenergiat klient ära tar­bib ja mida kiiremini elektri­hind kallineb, seda kiirem on tasuvusaeg ja kõrgem inves­teeringu tootlus. Oma päike­sejaama investeeringu tootlus ületab keskmist pensionifondi investeeringut pea kahekord­selt. Mis kõige olulisem, see on riskivaba – ei sõltu finants­turgude kõikumistest,» rää­kis Kärner.

Päikesepaneelid saab paigaldada nii katustele, fas­saadidele kui maapinnale. Energogeni juhatuse liige Ju­han Toots ütles, et kõige toot­likum on päikeseelektrijaam siis, kui päikesepaneelid on suunatud lõunasse. «Kõige rohkem toodab päikesejaam elektrit märtsist oktoobri­ni, kui pilvi on vähem ja päi­ke käib kõrgemalt. Madalama päikesega töötavad hästi kõr­gema kaldenurgaga paigalda­tud paneelid, näiteks sobivad selleks hästi seinale paigalda­tud paneelid,» sõnas Toots. Päikesejaamu on võimalik pai­galdada erineva kattega katus­tele – terasest, kivist, eternii­dist ja bituumenist katustele. Tootsi sõnul on kogu protsessi pikkus konsultatsioonist kuni paigaldatud ja seadistatud päi­keseelektrijaamani hinnangu­liselt kolm kuni viis kuud.

Rääkides võimalikest riski­dest päikeseelektrijaama vali­kul, siis kõige olulisem on, et päikesejaam oleks projekteeri­tud ja teostatud usaldusväär­se- ning kogemustega partne­ri poolt. Päikesejaama asuko­havalikul tuleb jälgida kõrval­asuvate objektide varje, mis võivad jaama tootlust vähen­dada. Päikesepaneelide elu­iga on 30 pluss aastat, ent iga paari aasta tagant peaks lask­ma spetsialistidel jaama üle vaadata ja vajadusel hoolda­da. Looduslikult aitab paneele puhastada vihm ja talvel lumi. Energogen OÜ põhitege­vus on taastuvenergialahen­duste müük ja paigaldus. Et­tevõte pakub konsultatsioo­ne, tasuvusanalüüse, projek­teerimist ja paigaldust – klient saab kõik ühest kohast. Ener­gogen on tegutsenud taastuv­energiaturul üle kümne aasta, mille vältel on välja ehitatud üle 460 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 13 MW. Ette­võte on veendunud, et päike­seenergial on Eestis suur po­tentsiaal. Rõõm on näha, et paljud koduomanikud ja ette­võtjad on leidnud võimaluse, et päikesepaneelide abil oma energiasäästu ja sõltumatust suurendada ning samal ajal oma rohelist jalajälge vähen­dada.