PÄIKESEELEKTRIJAAM KUI INVESTEERING

Täna, kus riikide keskpan­kade väga suurest raha­trükist tulenevalt on inf­latsioon tõusutrendis ja see omakorda kergitab elekt­rihinda, otsivad paljud võima­lusi, kuidas vähendada elekt­rikulusid ja kaitsta oma raha hinnatõusu eest. Hea võimalus on investeerida päikeseelektri­jaamadesse.

Taastuvenergia lahendusi pakkuva ettevõtte Energoge­ni juhatuse liige Priit Kärner kinnitas, et oma päikesejaama investeerimine aitab neid kahte probleemi hõlpsas­ti koos lahendada. Päikesejaam on alternatiivne in­vesteering teenida passiivset tulu, mis on riskivaba, loob energiasõltumatust ja aitab vähendada ökoloogilist jala­jälge. Et pensionieas ei peaks suuri elektriarveid maksma, tasub päikeseelektrijaama in­vesteerida juba täna.

«Päikeseelektrijaam kui in­vesteering sobib kõigile, kelle majapidamine tarbib elektrit. Kui pensionikeskuse andme­tel on EPI üldindeksi 15 aasta keskmine tootlus 3,1 protsenti (2006–2020), siis päikeseelekt­rijaama tootlus eramaja pu­hul jääb hinnanguliselt seits­me kuni kümne protsendi va­hele. Keskmise suurusega era­mu päikesejaam hoiab aastas kokku hinnanguliselt 600–800 eurot elektriarvetelt. Tasuvusaeg sõltub elektri bör­sihinnast ja enda päikeseener­gia tarbimisest. Mida rohkem päikeseenergiat klient ära tar­bib ja mida kiiremini elektri­hind kallineb, seda kiirem on tasuvusaeg ja kõrgem inves­teeringu tootlus. Oma päike­sejaama investeeringu tootlus ületab keskmist pensionifondi investeeringut pea kahekord­selt. Mis kõige olulisem, see on riskivaba – ei sõltu finants­turgude kõikumistest,» rää­kis Kärner.

Päikesepaneelid saab paigaldada nii katustele, fas­saadidele kui maapinnale. Energogeni juhatuse liige Ju­han Toots ütles, et kõige toot­likum on päikeseelektrijaam siis, kui päikesepaneelid on suunatud lõunasse. «Kõige rohkem toodab päikesejaam elektrit märtsist oktoobri­ni, kui pilvi on vähem ja päi­ke käib kõrgemalt. Madalama päikesega töötavad hästi kõr­gema kaldenurgaga paigalda­tud paneelid, näiteks sobivad selleks hästi seinale paigalda­tud paneelid,» sõnas Toots. Päikesejaamu on võimalik pai­galdada erineva kattega katus­tele – terasest, kivist, eternii­dist ja bituumenist katustele. Tootsi sõnul on kogu protsessi pikkus konsultatsioonist kuni paigaldatud ja seadistatud päi­keseelektrijaamani hinnangu­liselt kolm kuni viis kuud.

Rääkides võimalikest riski­dest päikeseelektrijaama vali­kul, siis kõige olulisem on, et päikesejaam oleks projekteeri­tud ja teostatud usaldusväär­se- ning kogemustega partne­ri poolt. Päikesejaama asuko­havalikul tuleb jälgida kõrval­asuvate objektide varje, mis võivad jaama tootlust vähen­dada. Päikesepaneelide elu­iga on 30 pluss aastat, ent iga paari aasta tagant peaks lask­ma spetsialistidel jaama üle vaadata ja vajadusel hoolda­da. Looduslikult aitab paneele puhastada vihm ja talvel lumi. Energogen OÜ põhitege­vus on taastuvenergialahen­duste müük ja paigaldus. Et­tevõte pakub konsultatsioo­ne, tasuvusanalüüse, projek­teerimist ja paigaldust – klient saab kõik ühest kohast. Ener­gogen on tegutsenud taastuv­energiaturul üle kümne aasta, mille vältel on välja ehitatud üle 460 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 13 MW. Ette­võte on veendunud, et päike­seenergial on Eestis suur po­tentsiaal. Rõõm on näha, et paljud koduomanikud ja ette­võtjad on leidnud võimaluse, et päikesepaneelide abil oma energiasäästu ja sõltumatust suurendada ning samal ajal oma rohelist jalajälge vähen­dada.